Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc

Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Văn hóa thông tin

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 VHH01A Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Thủ tục cấp Huyện
2 VHH02A Công nhận danh hiệu “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá” Thủ tục cấp Huyện
3 VHH03A Công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá” và tương đương Thủ tục cấp Huyện
4 VHH05A Công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thủ tục cấp Huyện
5 VHH08A Cấp Giấy đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (có từ 1000 đến dưới 2000 đầu sách). Thủ tục cấp Huyện
6 VHX01A Thủ tục Công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá. Thủ tục cấp xã
7 VHX02A Thủ tục Cấp Giấy đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (có từ 500 đến dưới 1000 đầu sách). Thủ tục cấp xã
8 VHX03A Thủ tục Công nhận Câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở. Thủ tục cấp xã
9 VHH10A Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thủ tục cấp Huyện
10 VHH12A Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thủ tục cấp Huyện
11 VHH06A Phê duyệt Hương ước, quy ước của thôn, xóm, cụm dân cư Thủ tục cấp Huyện
12 VHH14A Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thủ tục cấp Huyện
13 VHH15A Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thủ tục cấp Huyện
14 VHX05A Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Thủ tục cấp xã
15 VHX06A Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Thủ tục cấp xã
16 VHX07A Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Thủ tục cấp xã
17 VHX09Z Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
18 VHX10A Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Thủ tục cấp xã
19 VHH11A Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thủ tục cấp Huyện
20 VHH13A Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thủ tục cấp Huyện
21 VHH04A Công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Thủ tục cấp Huyện
22 VHH07A Tiếp nhận Biểu diễn nghệ thuật. Thủ tục cấp Huyện
23 VHH09A Cấp thẻ cộng tác viên thể dục, thể thao Thủ tục cấp Huyện
24 VHX08Z Tiếp nhận đăng ký người vào tu Thủ tục cấp xã