Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc

Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Nội vụ

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 NVH01A Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Thủ tục cấp Huyện
2 NVH02A Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thủ tục cấp Huyện
3 NVH03A Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thủ tục cấp Huyện
4 NVH04A Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thủ tục cấp Huyện
5 NVH05A Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thủ tục cấp Huyện
6 NVH06A Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Thủ tục cấp Huyện
7 NVH07A Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Thủ tục cấp Huyện
8 NVH08A Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (Trường hợp chuyển trong huyện) Thủ tục cấp Huyện
9 NVH09A Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (Trường hợp chuyển ngoại huyện thuộc tỉnh) Thủ tục cấp Huyện
10 NVH10A Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển ra ngoài tỉnh) Thủ tục cấp Huyện
11 NVH11A Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cán bộ xã nghỉ việc theo quyết định số 130/CP - 111/HĐBT Thủ tục cấp Huyện
12 NVH13A Đề nghị tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Thủ tục cấp Huyện
13 NVH14A Đề nghị tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” Thủ tục cấp Huyện
14 NVH15A Đề nghị tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Thủ tục cấp Huyện
15 NVH16A Đề nghị tặng Bằng khen Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thủ tục cấp Huyện
16 NVH17A Tặng Cờ thi đua UBND tỉnh cho các tổ chức thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã Thủ tục cấp Huyện
17 NVH18A Đề nghị tặng Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Thủ tục cấp Huyện
18 NVH19A Đề nghị tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc Thủ tục cấp Huyện
19 NVH20A Khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất, đối ngoại. Thủ tục cấp Huyện
20 NVH21A Đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ Thủ tục cấp Huyện
21 NVH22A Đề nghị tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Thủ tục cấp Huyện
22 NVH23A Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể và cá nhân Thủ tục cấp Huyện
23 NVH24A Đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập các hạng Thủ tục cấp Huyện
24 NVH25A Đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động các hạng Thủ tục cấp Huyện
25 NVH26A Đề nghị xác nhận, cấp giấy chứng nhận thành tích tham gia kháng chiến. Thủ tục cấp Huyện
26 NVH27A Đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất mát, hư hỏng, sai sót (Bằng có công với nước, Huân chương, Huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ) Thủ tục cấp Huyện
27 NVH28A Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về công tác Thi đua, Khen thưởng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Thủ tục cấp Huyện
28 NVH29A Đề nghị tặng Danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho cá nhân thuộc Công an xã, Ban Bảo vệ dân phố Thủ tục cấp Huyện
29 NVH30A Đề nghị tặng Danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng” cho tập thể Công an xã, Ban Bảo vệ dân phố Thủ tục cấp Huyện
30 NVH31A Đề nghị UBND cấp huyện hiệp y khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng dân quân tự vệ. Thủ tục cấp Huyện
31 NVH32A Đề nghị phong tặng (truy tặng) Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể, cá nhân. Thủ tục cấp Huyện
32 NVH33A Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng Thủ tục cấp Huyện
33 NVH34A Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Thủ tục cấp Huyện
34 NVH35A Chia, tách Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Thủ tục cấp Huyện
35 NVH36A Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Thủ tục cấp Huyện
36 NVH37A Hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Thủ tục cấp Huyện
37 NVH38A Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Thủ tục cấp Huyện
38 NVH39A Sáp nhập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Thủ tục cấp Huyện
39 NVH40A Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện (/thành phố, thị xã), trong xã (/phường, thị trấn), dưới đây quy ước viết chung là “trong huyện, trong xã” Thủ tục cấp Huyện
40 NVX01A Đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thủ tục cấp xã
41 NVX01Z (LT cấp Huyện)Đề nghị phong tặng (truy tặng) Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
42 NVX02A Đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thủ tục cấp xã
43 NVX02Z (LT cấp Huyện)Đề nghị cấp giấy chứng nhận, xác nhận thành tích tham gia kháng chiến Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
44 NVX03A Đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất. Thủ tục cấp xã
45 NVX03Z (LT cấp Huyện)Đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất mát, hư hỏng, sai sót (Bằng có công với nước, Huân chương, Huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ) Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
46 NVX07A Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác Thi đua, Khen thưởng. Thủ tục cấp xã
47 NVH13B Đề nghị tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” Thủ tục cấp Huyện
48 NVH16B Đề nghị tặng Giấy khen Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Thủ tục cấp Huyện
49 NVH42A Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Thủ tục cấp Huyện
50 NVX08A Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Thủ tục cấp xã
51 NVH20B (Đối với Bằng khen UBND tỉnh)Khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất, đối ngoại. Thủ tục cấp Huyện
52 NVH20C (Đối với khen thưởng thuộc thẩm quyền của trung ương)Khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất, đối ngoại. Thủ tục cấp Huyện