Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc

Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 NNH01A Cấp bù thủy lợi phí Thủ tục cấp Huyện
2 NNH02A Phê duyệt dự án vùng sản xuất giống lúa Thủ tục cấp Huyện
3 NNH03A Cấp phép khai thác tỉa thưa rừng thông Thủ tục cấp Huyện
4 NNH04A Cấp phép khai thác nhựa thông Thủ tục cấp Huyện
5 NNH05A Cấp phép phát triển rừng sản xuất Thủ tục cấp Huyện
6 NNH06A Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ gia đình trồng rừng sản xuất Thủ tục cấp Huyện
7 NNH07A Phê duyệt dự án phát triển SX thuộc chương trình 135 Thủ tục cấp Huyện
8 NNH08A Thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Thủ tục cấp Huyện
9 NNH09A Phê duyệt dự án quy hoạch bố trí dân cư vùng thiên tai Thủ tục cấp Huyện
10 NNH10A Phê duyệt dự án quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp Thủ tục cấp Huyện
11 NNH11A Chứng nhận đối tượng thuộc khu vực miền núi Thủ tục cấp Huyện
12 NNH12A Phê duyệt dự án trang trại Thủ tục cấp Huyện
13 NNH13A Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Thủ tục cấp Huyện
14 NNH14A Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Thủ tục cấp Huyện
15 NNH15A Thẩm tra, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 Thủ tục cấp Huyện
16 NNX01A Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới (Đối tượng áp dụng: Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân). Thủ tục cấp Huyện