Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc

Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Giao thông - Vận tải

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 GTH01A Cấp giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu, đối với phương tiện thủy có tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chỏ 05 người đến 12 sức người ) Thủ tục cấp Huyện
2 GTH02A Cấp giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu, đối với phương tiện thủy có tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chỏ 05 người đến 12 sức người ) Thủ tục cấp Huyện
3 GTH03A Cấp giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện thay đổi trụ sở hoặc hộ khẩu thường trú đối với phương tiện thủy có tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chỏ 05 người đến 12 sức người ) Thủ tục cấp Huyện
4 GTH04A Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện thủy có tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chỏ 05 người đến 12 sức người Thủ tục cấp Huyện
5 GTH05A Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký, đối với phương tiện thủy có tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chỏ 05 người đến 12 sức người ) Thủ tục cấp Huyện
6 GTH06A Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký, đối với phương tiện thủy có tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chỏ 05 người đến 12 sức người ) Thủ tục cấp Huyện
7 GTH07A Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuậ, đối với phương tiện thủy có tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chỏ 05 người đến 12 sức người t) Thủ tục cấp Huyện
8 GTH08A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa bị mất Thủ tục cấp Huyện
9 GTH09A Xoá chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện thủy có tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chỏ 05 người đến 12 sức người Thủ tục cấp Huyện
10 GTH01B Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn , xe vận chuyển hàng siêu trưởng, siêu trọng trên đường bộ quản lý Thủ tục cấp Huyện
11 GTH02B Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ quản lý Thủ tục cấp Huyện
12 GTH04B Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý Thủ tục cấp Huyện
13 GTH05B Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý Thủ tục cấp Huyện
14 GTH06B Gia hạn giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý Thủ tục cấp Huyện
15 GTH03B Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý Thủ tục cấp Huyện
16 GTH10A Chấp thuận mở bến khách ngang sông Thủ tục cấp Huyện
17 GTH11A Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông Thủ tục cấp Huyện
18 GTH12A Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông Thủ tục cấp Huyện