Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc

Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Giáo dục - Đào tạo

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 GDH02A Chuyển trường đi tỉnh khác đối với học sinh Trung học cơ sở và Tiểu học. Thủ tục cấp Huyện
2 GDH03A Chuyển trường từ huyện này đến huyện khác trong tỉnh đối với học sinh THCS và Tiểu học Thủ tục cấp Huyện
3 GDH04A Tiếp nhận học sinh Trung học cơ sở và Tiểu học từ tỉnh khác chuyển đến Thủ tục cấp Huyện
4 GDH05A Tiếp nhận học sinh Trung học cơ sở và Tiểu học từ huyện khác trong tỉnh chuyển đến. Thủ tục cấp Huyện
5 GDH06A Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Thủ tục cấp Huyện
6 GDH07A Sáp nhập nhà trường, nhà trẻ dân lập Thủ tục cấp Huyện
7 GDH08A Chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Thủ tục cấp Huyện
8 GDH09A Đình chỉ hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập Thủ tục cấp Huyện
9 GDH10A Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục. Thủ tục cấp Huyện
10 GDH11A Thành lập Trường Tiểu học công lập, tư thục Thủ tục cấp Huyện
11 GDH12A Sáp nhập Trường Tiểu học công lập, tư thục Thủ tục cấp Huyện
12 GDH13A Chia, tách Trường Tiểu học công lập, tư thục Thủ tục cấp Huyện
13 GDH14A Đình chỉ hoạt động hoặc cho phép hoạt động trở lại đối với Trường Tiểu học tư thục Thủ tục cấp Huyện
14 GDH15A Giải thể hoạt động đối với Trường tiểu học công lập, tư thục Thủ tục cấp Huyện
15 GDH16A Thành lập trường Trung học cơ sở công lập, tư thục Thủ tục cấp Huyện
16 GDH17A Sáp nhập trường Trung học cơ sở công lập, tư thục Thủ tục cấp Huyện
17 GDH18A Chia, tách trường Trung học cơ sở công lập, tư thục Thủ tục cấp Huyện
18 GDH19A Đình chỉ hoạt động đối với Trường trung học cơ công lập, tư thục Thủ tục cấp Huyện
19 GDH20A Cho phép hoạt động trở lại đối với trường trung học cơ sở công lập, tư thục Thủ tục cấp Huyện
20 GDH21A Giải thể trường trung học cơ sở công lập, tư thục Thủ tục cấp Huyện
21 GDH22A Tuyển sinh vào lớp 6 Thủ tục cấp Huyện
22 GDH24A Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ bậc THCS Thủ tục cấp Huyện
23 GDH25A Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS Thủ tục cấp Huyện
24 GDH27A Cho phép hoạt động đối với Trường tiểu học công lập, tư thục Thủ tục cấp Huyện
25 GDH28A Cho phép hoạt động đối với Trường Trung học cơ sở công lập, tư thục Thủ tục cấp Huyện
26 GDH29A Thủ tục xin học lại Thủ tục cấp xã
27 GDH30A Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước Thủ tục cấp Huyện
28 GDH31A Tiếp nhận học sinh người nước ngoài vào học Thủ tục cấp Huyện
29 GDH32A Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non Thủ tục cấp Huyện
30 GDH33A Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3-4 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non. Thủ tục cấp Huyện
31 GDH01A Cấp Giấy phép dạy thêm đối với giáo viên Trung học cơ sở ( Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường) Thủ tục cấp Huyện
32 GDH01B Cấp Giấy phép dạy thêm đối với giáo viên Trung học cơ sở Thủ tục cấp Huyện
33 GDH26A Cho phép hoạt động đối với Nhà trường, nhà trẻ dân lập Thủ tục cấp Huyện
34 GDH23A Cấp Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Thủ tục cấp Huyện