Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc

Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Xây dựng

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 XDH01A Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Thủ tục cấp Huyện
2 XDH02A Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Thủ tục cấp Huyện
3 XDH03A Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Thủ tục cấp Huyện
4 XDH04A Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Thủ tục cấp Huyện
5 XDH05A Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Thủ tục cấp Huyện
6 XDH06A Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Thủ tục cấp Huyện
7 XDH07A Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ Thủ tục cấp Huyện
8 XDH08A Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ Thủ tục cấp Huyện
9 XDH09A Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới Thủ tục cấp Huyện
10 XDH10A Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới Thủ tục cấp Huyện
11 XDH11A Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn Thủ tục cấp Huyện
12 XDH12A Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điểm dân cư nông thôn, khu dân cư đô thị Thủ tục cấp Huyện
13 XDH13A Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu dân cư đô thị Thủ tục cấp Huyện
14 XDH14A Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các dự án Thủ tục cấp Huyện
15 XDH16A Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường Thủ tục cấp Huyện
16 XDH17A Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường Thủ tục cấp Huyện
17 XDH18A Cấp giấy phép đào đường đô thị Thủ tục cấp Huyện
18 XDH19A Gia hạn giấy phép đào đường đô thị Thủ tục cấp Huyện
19 XDX01A Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt Thủ tục cấp xã
20 XDX02A Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà tạm ở nông thôn Thủ tục cấp xã
21 XDX03A Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Thủ tục cấp xã
22 XDX04A Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn Thủ tục cấp xã
23 XDX05A Thủ tục Giải quyết việc xin sửa chữa nhà ở (giữ nguyên hiện trạng) Thủ tục cấp xã
24 XDX06A Thủ tục cấp phép xây dựng nhà tạm ở đô thị Thủ tục cấp xã
25 XDH15A Cấp giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 2 Thủ tục cấp Huyện