Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc

Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Công thương

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 CTH01A Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thủ tục cấp Huyện
2 CTH02A Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thủ tục cấp Huyện
3 CTH03A Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thủ tục cấp Huyện
4 CTH04A Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thủ tục cấp Huyện
5 CTH05A Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thủ tục cấp Huyện
6 CTH06A Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thủ tục cấp Huyện
7 CTH07A Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu Thủ tục cấp Huyện
8 CTH08A Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu Thủ tục cấp Huyện
9 CTH09A Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu Thủ tục cấp Huyện
10 CTX01A Cấp mới Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Thủ tục cấp xã
11 CTX02A Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Thủ tục cấp xã
12 CTX03A Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Thủ tục cấp xã
13 CTH10A Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Thủ tục cấp Huyện
14 CTH11A Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ. Thủ tục cấp Huyện
15 CTH12A (TH bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên cơ sở,chủ cơ sở)Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Thủ tục cấp Huyện
16 CTH12B (TH bị thay đổi vị trí địa lý)Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Thủ tục cấp Huyện
17 CTH13A Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện Thủ tục cấp Huyện
18 CTH14A Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Thủ tục cấp Huyện
19 CTH15A Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Thủ tục cấp Huyện