Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc

Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Lao động thương binh xã hội

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 LDH01A Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân gia đình liệt sỹ hoặc người thờ cúng liệt sỹ Thủ tục cấp Huyện
2 LDH02A Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. Thủ tục cấp Huyện
3 LDH03A Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hoặc đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Thủ tục cấp Huyện
4 LDH04A Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Thủ tục cấp Huyện
5 LDH05A Xác nhận và giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Thủ tục cấp Huyện
6 LDH06A Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh, bệnh binh đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Thủ tục cấp Huyện
7 LDH07A Xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Thủ tục cấp Huyện
8 LDH08A Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Thủ tục cấp Huyện
9 LDH09A Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Thủ tục cấp Huyện
10 LDH10A Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần cho người có công với cách mạng từ trần Thủ tục cấp Huyện
11 LDH11A Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần Thủ tục cấp Huyện
12 LDH12A Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng Thủ tục cấp Huyện
13 LDH13A Đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” Thủ tục cấp Huyện
14 LDH21A Trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi; người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo; gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Thủ tục cấp Huyện
15 LDH22A Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Thủ tục cấp Huyện
16 LDH24A Trợ cấp mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Thủ tục cấp Huyện
17 LDH26A Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi; người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng Thủ tục cấp Huyện
18 LDH27A Điều chỉnh mức trợ cấp và thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi Thủ tục cấp Huyện
19 LDH28A Hỗ trợ chi phí mai táng. Thủ tục cấp Huyện
20 LDH29A Tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội Thủ tục cấp Huyện
21 LDH30A Cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi có trụ sở chính đặt tại huyện, thành phố, thị xã Thủ tục cấp Huyện
22 LDH31A Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại cộng đồng Thủ tục cấp Huyện
23 LDH32A Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật Thủ tục cấp Huyện
24 LDH33A Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật Thủ tục cấp Huyện
25 LDH34A Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội Thủ tục cấp Huyện
26 LDH35A Cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật có trụ sở chính đặt tại huyện, thành phố, thị xã Thủ tục cấp Huyện
27 LDH36A Miễn, giảm học phí cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh, sinh viên khuyết tật, mồ côi thuộc hộ nghèo có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Thủ tục cấp Huyện
28 LDH37A Hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh khuyết tật, mồ côi thuộc hộ nghèo có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đang học mẫu giáo và các trường phổ thông Thủ tục cấp Huyện
29 LDX01Z (LT cấp xã)Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân gia đình liệt sỹ hoặc người thờ cúng liệt sỹ Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
30 LDX02A Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác Thủ tục cấp xã
31 LDX02Z (LT cấp xã)Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
32 LDX03Z (LT cấp xã)Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hoặc đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
33 LDX04Z (LT cấp xã)Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
34 LDX05Z (LT cấp xã)Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh, bệnh binh đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
35 LDX06A Xác nhận và giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (TH ở xã) Thủ tục cấp xã
36 LDX06Z (LT cấp xã)Xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
37 LDX07A (TH Tái phát) Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát hoặc do vết thương còn sót Thủ tục cấp xã
38 LDX07B (TH Giám định còn sót) Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát hoặc do vết thương còn sót Thủ tục cấp xã
39 LDX07Z (LT cấp xã)Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
40 LDX08A (Bệnh binh) Hưởng thêm trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Thủ tục cấp xã
41 LDX08B (Mất sức)Hưởng thêm trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Thủ tục cấp xã
42 LDX08Z (LT cấp xã)Trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
43 LDX09A Hưởng lại chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do bị tạm đình chỉ Thủ tục cấp xã
44 LDX09Z (LT cấp xã)Trợ cấp mai táng phí cho người có công với cách mạng từ trần Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
45 LDX10Z (LT cấp xã)Trợ cấp tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
46 LDX11Z (LT cấp xã)Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
47 LDX12Z (LT cấp xã)Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
48 LDX17A Đính chính thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Thủ tục cấp xã
49 LDX19Z (LT cấp Huyện) Trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi; người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo; gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
50 LDX20Z (LT cấp Huyện)Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội (Đối tượng Bảo trợ xã hội) Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
51 LDX21Z (LT cấp Huyện)Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
52 LDX22Z (LT cấp Huyện)Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi; người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
53 LDX23Z (LT cấp Huyện)Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
54 LDX24Z (LT cấp Huyện)Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
55 LDX25Z (LT cấp Huyện)Trợ cấp xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
56 LDX26Z (LT cấp Huyện)Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
57 LDX34A Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật Thủ tục cấp xã
58 LDH14A Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định 290; Quyết định 62; Cựu chiến binh. Thủ tục cấp Huyện
59 LDH15A Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 290; Quyết định 62; Cựu chiến binh Thủ tục cấp Huyện
60 LDH16A Giải quyết trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của đối tượng Cựu chiến binh Thủ tục cấp Huyện
61 LDH17A Cấp thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh Thủ tục cấp Huyện
62 LDH18A Cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm pu chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Thủ tục cấp Huyện
63 LDH19A Trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm Pu chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đã từ trần Thủ tục cấp Huyện
64 LDH20A Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Thủ tục cấp Huyện
65 LDH41A Trợ cấp đột xuất Thủ tục cấp Huyện
66 LDH42A Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng mà không còn người thân thích chăm sóc Thủ tục cấp Huyện
67 LDH43A Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại cộng đồng đối với trẻ em có cha mẹ bị chết, mất tích theo quy định của pháp luật. Thủ tục cấp Huyện
68 LDH44A Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại cộng đồng đối với nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, trẻ em, người lang thang ăn xin, các đối tượng khác trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc vào cơ sở bảo trợ xã hội Thủ tục cấp Huyện
69 LDH45A Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Thủ tục cấp Huyện
70 LDH46A Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Thủ tục cấp Huyện
71 LDX01A Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân gia đình liệt sỹ hoặc người thờ cúng liệt sỹ Thủ tục cấp xã
72 LDX02B Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Thủ tục cấp xã
73 LDX03A Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hoặc đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Thủ tục cấp xã
74 LDX04A Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Thủ tục cấp xã
75 LDX05A Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh, bệnh binh đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Thủ tục cấp xã
76 LDX06B Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Thủ tục cấp xã
77 LDX07C Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế và người có công giúp đỡ cách mạng Thủ tục cấp xã
78 LDX08ZA (LT cấp xã)Hưởng thêm trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
79 LDX09B Trợ cấp mai táng phí cho người có công với cách mạng từ trần Thủ tục cấp xã
80 LDX09ZA (LT cấp xã)Hưởng lại chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do bị tạm đình chỉ Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
81 LDX10A Trợ cấp tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần Thủ tục cấp xã
82 LDX11A Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng Thủ tục cấp xã
83 LDX21A Hỗ trợ chi phí mai táng Thủ tục cấp xã
84 LDX35A Trợ cấp đột xuất Thủ tục cấp xã
85 LDX36A Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng mà không còn người thân thích chăm sóc Thủ tục cấp xã
86 LDX38A Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại cộng đồng đối với trẻ em có cha mẹ bị chết, mất tích theo quy định của pháp luật Thủ tục cấp xã
87 LDX39A Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại cộng đồng đối với nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, trẻ em, người lang thang ăn xin, các đối tượng khác trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc vào cơ sở bảo trợ xã hội Thủ tục cấp xã
88 LDX40Z Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
89 LDX41Z Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
90 LDX42A Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định 290; Quyết định 62; Cựu chiến binh Thủ tục cấp xã
91 LDX43A Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 290; Quyết định 62; Cựu chiến binh; Cựu thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Thủ tục cấp xã
92 LDX44Z Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
93 LDX45Z Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
94 LDX46A Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thủ tục cấp xã
95 LDH49A Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thủ tục cấp Huyện
96 LDX17Z (LT cấp xã)Đính chính thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
97 LDX38Z (LT cấp xã)Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại cộng đồng đối với trẻ em có cha mẹ bị chết, mất tích theo quy định của pháp luật Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
98 LDX42Z (LT)Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định 290; Quyết định 62; Cựu chiến binh Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
99 LDX43Z (LT)Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 290; Quyết định 62; Cựu chiến binh; Cựu thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
100 LDX46Z (LT)Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
101 LDH62A Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Thủ tục cấp Huyện
102 LDH63A Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Thủ tục cấp Huyện
103 LDH64A Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Thủ tục cấp Huyện
104 LDH65A Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Thủ tục cấp Huyện