Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc

Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Tư pháp

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TPH01A Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Thủ tục cấp Huyện
2 TPH02A Thủ tục thay đổi hộ tịch (Cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) Thủ tục cấp xã
3 TPH03A Thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) Thủ tục cấp Huyện
4 TPH03B (TH cần xác minh)Thủ tục cải chính hộ tịch (Cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) Thủ tục cấp Huyện
5 TPH04A Thủ tục Xác định lại dân tộc (Cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) Thủ tục cấp Huyện
6 TPH05A Thủ tục Xác định lại giới tính (Cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) Thủ tục cấp Huyện
7 TPH06A Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Thủ tục cấp Huyện
8 TPH07A Cấp lại bản chính giấy khai sinh Thủ tục cấp Huyện
9 TPH07B (TH cần xác minh)Cấp lại bản chính giấy khai sinh Thủ tục cấp Huyện
10 TPX01A Thủ tục Đăng ký kết hôn Thủ tục cấp xã
11 TPX01Z (LT cấp Huyện)Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch(cho người trên 14 tuổi) Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
12 TPX02A Thủ tục Đăng ký lại việc kết hôn. Thủ tục cấp xã
13 TPX02B (Cần xác minh) Thủ tục Đăng ký lại việc kết hôn Thủ tục cấp xã
14 TPX02Z (LT cấp Huyện)Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch(cho người trên 14 tuổi)(TH cần xác minh) Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
15 TPX03A Thủ tục Đăng ký khai sinh đúng hạn Thủ tục cấp xã
16 TPX04A Thủ tục Đăng ký khai sinh quá hạn Thủ tục cấp xã
17 TPX05A Thủ tục Đăng ký lại việc sinh Thủ tục cấp xã
18 TPX05B Đăng ký lại việc sinh(TH Cần xác minh) Thủ tục cấp xã
19 TPX06A Đăng ký khai sinh cho trẻ em chết sơ sinh Thủ tục cấp xã
20 TPX07A Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Thủ tục cấp xã
21 TPX08A Thủ tục Đăng ký khai tử Thủ tục cấp xã
22 TPX10A Thủ tục Đăng ký khai tử cho trẻ em chết sơ sinh Thủ tục cấp xã
23 TPX12A Thủ tục Đăng ký giám hộ Thủ tục cấp xã
24 TPX13A Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, chấm giứt giám hộ Thủ tục cấp xã
25 TPX16A Đăng ký việc nhận con Thủ tục cấp xã
26 TPX17A Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi trong nước Thủ tục cấp xã
27 TPX18A Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Thủ tục cấp xã
28 TPX19A Thủ tục Xác nhận tình trạng hôn nhân Thủ tục cấp xã
29 TPX20A Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người dưới 14 tuổi) Thủ tục cấp xã
30 TPX20B Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người dưới 14 tuổi) (cần xác minh) Thủ tục cấp xã
31 TPX21A Thủ tục Bổ saung hộ tịch Thủ tục cấp xã
32 TPX21B Thủ tục Bổ xung hộ tịch(Cần xác minh) Thủ tục cấp xã
33 TPX22A Thủ tục Điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác Thủ tục cấp xã
34 TPX23A Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch Thủ tục cấp xã
35 TPX43A Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thủ tục cấp xã
36 TPX43B (Phức tạp) Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thủ tục cấp xã
37 TPX44A Thủ tục Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Thủ tục cấp xã
38 TPX44B (Phức tạp) Thủ tục Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Thủ tục cấp xã
39 TPX45A Thủ tục Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất. Thủ tục cấp xã
40 TPX45B (Phức tạp) Thủ tục Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất. Thủ tục cấp xã
41 TPX47A Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính. Thủ tục cấp xã
42 TPX47B (Phức tạp) Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính. Thủ tục cấp xã
43 TPX48A Xác nhận đơn cấp giấy phép kinh doanh. Thủ tục cấp xã
44 TPX49A Xác nhận Sơ yếu lý lịch. Thủ tục cấp xã
45 TPX49B (Cần xác minh) Xác nhận Sơ yếu lý lịch. Thủ tục cấp xã
46 TPX50A Xác nhận thăm thân nhân tại các cơ sở giáo dưỡng, trại giam. Thủ tục cấp xã
47 TPX51A Xác nhận theo yêu cầu (xác nhận khác). Thủ tục cấp xã
48 TPX46 chứng thực hợp đồng ủy quyền thực hiện các quyền về bất động sản Thủ tục cấp Huyện
49 TPX11A Đăng ký lại việc khai tử Thủ tục cấp xã
50 TPH02B (TH cần xác minh)Thủ tục thay đổi hộ tịch (Cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) Thủ tục cấp Huyện
51 TPH04B (TH cần xác minh) Xác định lại dân tộc Thủ tục cấp Huyện
52 TPH05B (TH cần xác minh)Xác định lại giới tính Thủ tục cấp Huyện
53 TPH08B (TH cần xác minh)Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ Thủ tục cấp Huyện
54 TPX01B (Phức tạp)Chứng thực di chúc Thủ tục cấp xã
55 TPX03B (Số lượng lớn)Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ từ văn bản bằng tiếng Việt Thủ tục cấp xã
56 TPX04B Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thủ tục cấp xã
57 TPX06B Đăng ký khai sinh cho trẻ em chết sơ sinh(Cần xác minh) Thủ tục cấp xã
58 TPX07B Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi(cần xác minh) Thủ tục cấp xã
59 TPX09A Thủ tục Đăng ký khai tử quá hạn Thủ tục cấp xã
60 TPX10B Thủ tục Đăng ký khai tử cho trẻ em chết sơ sinh(cần xác minh) Thủ tục cấp xã
61 TPX11B Thủ tục Đăng ký lại việc tử(cần xác minh) Thủ tục cấp xã
62 TPX12B Thủ tục Đăng ký giám hộ(cần xác minh) Thủ tục cấp xã
63 TPX13B Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, chấm giứt giám hộ(cần xác minh) Thủ tục cấp xã
64 TPX14A Đăng ký việc nhận cha, mẹ đối với con đã thanh niên Thủ tục cấp xã
65 TPX14B Đăng ký việc nhận cha, mẹ đối với con đã thanh niên(cần xác minh) Thủ tục cấp xã
66 TPX15A Đăng ký việc nhận cha, mẹ đối với con chưa thanh niên Thủ tục cấp xã
67 TPX15B Đăng ký việc nhận cha, mẹ đối với con chưa thanh niên(cần xác minh) Thủ tục cấp xã
68 TPX24A Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (trừ việc chứng thực chữ ký người dịch) Thủ tục cấp xã
69 TPX24B Thủ tục Chứng thực chữ ký điểm chỉ(SLL) Thủ tục cấp xã
70 TPX25A Thủ tục Chứng thực hợp đồng ủy quyền thực hiện các quyên về bất động sản Thủ tục cấp xã
71 TPX25B (Phức tạp) Thủ tục Chứng thực hợp đồng ủy quyền thực hiện các quyên về bất động sản Thủ tục cấp xã
72 TPX26A Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Thủ tục cấp xã
73 TPX27A Thủ tục Ghi chú việc công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Thủ tục cấp xã
74 TPX28A Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Việt Nam thường trú ở trong nước); Thủ tục cấp xã
75 TPX28B (Phức tạp) Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Việt Nam thường trú ở trong nước); Thủ tục cấp xã
76 TPX29A Thủ tục Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế. Thủ tục cấp xã
77 TPX29B (Phức tạp) Thủ tục Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế. Thủ tục cấp xã
78 TPX30A Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế. Thủ tục cấp xã
79 TPX30B (Phức tạp) Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế. Thủ tục cấp xã
80 TPX31A Chứng thực hợp đồng thuê QSD đất và tài sản gắn liền với đất. Thủ tục cấp xã
81 TPX31B Thủ tục Chứng thực hợp đồng thuê QSD đất và tài sản gắn liền với đất. Thủ tục cấp xã
82 TPX32A Thủ tục Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất Thủ tục cấp xã
83 TPX32B (Phức tạp) Thủ tục Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất Thủ tục cấp xã
84 TPX33A Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất. Thủ tục cấp xã
85 TPX33B (Phức tạp) Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất. Thủ tục cấp xã
86 TPX34A Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp bằng QSD đất và tài sản gắn liền với đất. Thủ tục cấp xã
87 TPX34B Chứng thực hợp đồng thế chấp bằng QSD đất và tài sản gắn liền với đất. Thủ tục cấp xã
88 TPX35A Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền trên đất. Thủ tục cấp xã
89 TPX35B (Phức tạp) Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất. Thủ tục cấp xã
90 TPX36A Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp QSD đất Thủ tục cấp xã
91 TPX36B (Phức tạp) Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp QSD đất Thủ tục cấp xã
92 TPX37A Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liên với đất Thủ tục cấp xã
93 TPX37B (Phức tạp) Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liên với đất Thủ tục cấp xã
94 TPX38A Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất Thủ tục cấp xã
95 TPX38B (Phức tạp) Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất Thủ tục cấp xã
96 TPX39A Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng, cho tài sản gắn liền với đất Thủ tục cấp xã
97 TPX39B (Phức tạp) Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng, cho tài sản gắn liền với đất Thủ tục cấp xã
98 TPX40A Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thủ tục cấp xã
99 TPX40B (Phức tạp) Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thủ tục cấp xã
100 TPX41A Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân. Thủ tục cấp xã
101 TPX41B (Phức tạp) Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân. Thủ tục cấp xã
102 TPX42A Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thủ tục cấp xã
103 TPX42B (Phức tạp)Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thủ tục cấp xã
104 TPX46A Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài có cha, mẹ là công dân Việt Nam chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài sau đó về nước cư trú Thủ tục cấp xã
105 TPX48B Xác nhận đơn cấp giấy phép kinh doanh. Thủ tục cấp xã
106 TPX51B (Phức tạp)Thủ tục Đăng ký lại việc tử Thủ tục cấp xã
107 TPX52A Thủ tục Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố đã chết Thủ tục cấp xã
108 TPX53A Thủ tục Cấp giấy báo tử Thủ tục cấp xã
109 TPX54B (TH cần xác minh)Thủ tục Đăng ký giám hộ Thủ tục cấp xã
110 TPX54C (TH cần xác minh thêm)Thủ tục Đăng ký giám hộ Thủ tục cấp xã
111 TPX55A Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ Thủ tục cấp xã
112 TPX55B (TH cần xác minh)Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ Thủ tục cấp xã
113 TPX55C (TH cần xác minh thêm)Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ Thủ tục cấp xã
114 TPX56A Thủ tục đăng ký thay đổi việc giám hộ Thủ tục cấp xã
115 TPX57A Thủ tục Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi Thủ tục cấp xã
116 TPX57B (TH cần xác minh)Thủ tục Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi Thủ tục cấp xã
117 TPX57C (TH cần xác minh thêm)Thủ tục Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi Thủ tục cấp xã
118 TPX58A Thủ tục Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Thủ tục cấp xã
119 TPX58B (TH cần xác minh)Thủ tục Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Thủ tục cấp xã
120 TPX59A Thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ (trong trường hợp cha mẹ/người giám hộ nhận cha mẹ con chưa thành niên) Thủ tục cấp xã
121 TPX59B (TH cần xác minh)Thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ (trong trường hợp cha mẹ/người giám hộ nhận cha mẹ con chưa thành niên) Thủ tục cấp xã
122 TPX60A Thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ (trong trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ) Thủ tục cấp xã
123 TPX60B (TH cần xác minh)Thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ (trong trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ) Thủ tục cấp xã
124 TPX61A Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Thủ tục cấp xã
125 TPX61B (TH cần xác minh)Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Thủ tục cấp xã
126 TPX63A Thủ tục Đăng ký nhận con Thủ tục cấp xã
127 TPX63B (TH cần xác minh)Thủ tục Đăng ký nhận con Thủ tục cấp xã
128 TPH53A Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Thủ tục cấp Huyện
129 TPH54A Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh) Thủ tục cấp Huyện
130 TPH55A Bổ sung hộ tịch Thủ tục cấp Huyện
131 TPX62A Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ từ sổ hộ tịch Thủ tục cấp xã
132 TPX62B (TH cần xác minh)Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ từ sổ hộ tịch Thủ tục cấp xã
133 TPX62C (TH gửi qua bưu điện)Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ từ sổ hộ tịch Thủ tục cấp xã
134 TPH09A Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thủ tục cấp Huyện
135 TPH10A Đăng ký khai sinh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thủ tục cấp Huyện
136 TPH10B (TH phải xác minh)Đăng ký khai sinh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thủ tục cấp Huyện
137 TPH11A Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam Thủ tục cấp Huyện
138 TPH12A Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Thủ tục cấp Huyện
139 TPH13A Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Thủ tục cấp Huyện
140 TPH14A Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Thủ tục cấp Huyện
141 TPH15A Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Thủ tục cấp Huyện
142 TPH16A Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thủ tục cấp Huyện
143 TPH17A Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thủ tục cấp Huyện
144 TPH18A Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Thủ tục cấp Huyện
145 TPH19A Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Thủ tục cấp Huyện
146 TPH20A Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Thủ tục cấp Huyện
147 TPH21A Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc Thủ tục cấp Huyện
148 TPH22A Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài Thủ tục cấp Huyện
149 TPH23A Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thủ tục cấp Huyện
150 TPH24A Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thủ tục cấp Huyện
151 TPH25A Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thủ tục cấp Huyện
152 TPH26A Cấp bản sao trích lục hộ tịch Thủ tục cấp Huyện
153 TPH27A Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam hoặc từ tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài Thủ tục cấp Huyện
154 TPH28A Chứng thực chữ ký, điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản Thủ tục cấp Huyện
155 TPX16B Đăng ký nhận cha, mẹ, con Thủ tục cấp Huyện
156 TPX16C Đăng ký nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
157 TPX03C Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Thủ tục cấp Huyện
158 TPX46B Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới, còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới với Việt Nam Thủ tục cấp Huyện
159 TPX01C Đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam Thủ tục cấp Huyện
160 TPX08B Đăng ký khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định, lâu dài tại khu vực biên giới của Việt Nam Thủ tục cấp Huyện
161 TPX03D Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi Thủ tục cấp xã
162 TPX03E Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi Thủ tục cấp xã
163 TPH08A Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt hoặc từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài Thủ tục cấp Huyện
164 TPX09B Thủ tục Đăng ký khai tử Thủ tục cấp xã
165 TPX54A Thủ tục Đăng ký giám hộ Thủ tục cấp xã