Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc

Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Tài nguyên Môi trường

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TNX01A Xác nhận hồ sơ đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính. Thủ tục cấp xã
2 TNX03A Cung cấp thông tin địa chính theo yêu cầu Thủ tục cấp xã
3 TNX04A Xác nhận hồ sơ giao đất làm nhà ở mới đối với, hộ gia đình cá nhân tại địa phương. Thủ tục cấp xã
4 TNX05A Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại phường Thủ tục cấp xã
5 TNX11A Xác nhận hồ sơ giao đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đât nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình cá nhân. Thủ tục cấp xã
6 TNX12A Xác nhận hồ sơ cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đât nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình cá nhân. Thủ tục cấp xã
7 TNX13A Xác nhận hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất theo pháp luật. Thủ tục cấp xã
8 TNX14A Xác nhận hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc. Thủ tục cấp xã
9 TNX16Z (LT cấp huyện)Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
10 TNX18A Xác nhận hồ sơ gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản sản xuất nông nghiệp được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp. Thủ tục cấp xã
11 TNX21A Xác nhận hồ sơ đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất Thủ tục cấp xã
12 TNX22A Xác nhận hồ sơ xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Thủ tục cấp xã
13 TNX23A Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận QSD đất trong trường hợp có kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai. Thủ tục cấp xã
14 TNX24A Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận QSD đất trong trường hợp có quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Thủ tục cấp xã
15 TNX25A Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận QSD đất trong trường hợp có quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân (TAND), quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án. Thủ tục cấp xã
16 TNX27A Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định trước ngày 1/7/2004. Thủ tục cấp xã
17 TNX28A Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất được giao không đúng thẩm trước ngày 01/7/2004 nhưng đang sử dụng đất mà đã nộp tiền để được sử dụng đất. Thủ tục cấp xã
18 TNX29A Xác nhận hồ sơ đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất. Thủ tục cấp xã
19 TNX30A Xác nhận hồ sơ xóa đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất. Thủ tục cấp xã
20 TNX33A Cho thuê đất công ích (5%) do xã quản lý. Thủ tục cấp xã
21 TNX34A Xác nhận chưa có đất ở tại địa phương. Thủ tục cấp xã
22 TNH01A Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu nhưng người sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận Thủ tục cấp Huyện
23 TNH02A Thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý Thủ tục cấp Huyện
24 TNH03A Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu Thủ tục cấp Huyện
25 TNH04A Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất. Thủ tục cấp Huyện
26 TNH05A Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất Thủ tục cấp Huyện
27 TNH06A (TH cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Thủ tục cấp Huyện
28 TNH07A Thủ tục đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận. Thủ tục cấp Huyện
29 TNH08A Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán Thủ tục cấp Huyện
30 TNH09A Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Thủ tục cấp Huyện
31 TNH10A Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Thủ tục cấp Huyện
32 TNH11A Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất Thủ tục cấp Huyện
33 TNH12A Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp. Thủ tục cấp Huyện
34 TNH13A Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp Luật Đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện. Thủ tục cấp Huyện
35 TNH14A Thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất Thủ tục cấp Huyện
36 TNH15A Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Thủ tục cấp Huyện
37 TNH16A Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm Thủ tục cấp Huyện
38 TNH17A Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Thủ tục cấp Huyện
39 TNH18A Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất Thủ tục cấp Huyện
40 TNH19A Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Thủ tục cấp Huyện
41 TNH19B (TH cấp mới GCN)Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm Thủ tục cấp Huyện
42 TNH20A Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Thủ tục cấp Huyện
43 TNH21A Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Thủ tục cấp Huyện
44 TNH22A (TH không phải xác định đơn giá thuê đất)Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Thủ tục cấp Huyện
45 TNH23A Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Thủ tục cấp Huyện
46 TNH24A Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Thủ tục cấp Huyện
47 TNX01Z (LT cấp huyện)Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu nhưng người sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
48 TNX02Z (LT cấp huyện)Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
49 TNX03Z (LT cấp huyện)Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất. Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
50 TNX04Z (LT cấp huyện)Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
51 TNX05Z (LT cấp huyện)Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
52 TNX06Z (LT cấp huyện)Thủ tục đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
53 TNX07Z (LT cấp huyện)Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
54 TNX08Z (LT cấp huyện)Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
55 TNX09Z (LT cấp huyện)Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
56 TNX10Z (LT cấp huyện)Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
57 TNX11Z (LT cấp huyện)Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
58 TNX12Z (LT cấp huyện)Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp Luật Đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
59 TNX13Z (LT cấp huyện)Thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
60 TNX15Z (LT cấp huyện)Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
61 TNX14Z (LT cấp huyện)Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
62 TNX17Z (LT cấp huyện)Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
63 TNX18Z (LT cấp huyện)Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
64 TNX19Z (LT cấp huyện)Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
65 TNX20Z (LT cấp huyện)Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
66 TNX21Z (LT cấp huyện)Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
67 TNX22Z (LT cấp huyện)Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
68 TNX23Z (LT cấp huyện)Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
69 TNH25A Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất; Xóa thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất: Thủ tục cấp Huyện
70 TNX02A Thủ tục Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thủ tục cấp xã
71 TNX06A Thủ tục Xác định đất không có tranh chấp, không vi phạm quy hoạch Thủ tục cấp xã
72 TNX07A Thủ tục Xác nhận nhà đất ở hợp pháp Thủ tục cấp xã
73 TNX08A Thủ tục Giải quyết về khiếu nại đất đai Thủ tục cấp xã
74 TNX35Z Hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã Thủ tục liên thông Xã -> Huyện
75 TNX36A Đăng ký khai thác nước dưới đất Thủ tục cấp xã
76 TNH27A Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Thủ tục cấp Huyện
77 TNH26A Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện Thủ tục cấp xã
78 TNH28A Đăng ký đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Thủ tục cấp Huyện
79 TNH06B (TH cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Thủ tục cấp Huyện
80 TNH90 Chưa đặt tên Thủ tục cấp Huyện