Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc

Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Tài chính Kế hoạch

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 KHH01A Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
2 KHH02A (TH trong Tỉnh)Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (nơi HTX chuyển đi) Thủ tục cấp Huyện
3 KHH02B (TH ngoài Tỉnh)Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (nơi HTX chuyển đi) Thủ tục cấp Huyện
4 KHH03A Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (nơi HTX chuyển đến) Thủ tục cấp Huyện
5 KHH04A Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
6 KHH05A Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
7 KHH06A Cấp giấy chứng nhận đăng ký đổi tên hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
8 KHH07A Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
9 KHH08A Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu Thủ tục cấp Huyện
10 KHH09A Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp, mua sắm thiết bị các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thủ tục cấp Huyện
11 KHH10A Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu Thủ tục cấp Huyện
12 KHH11A (Nhóm A)Thẩm định dự án đầu tư do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư Thủ tục cấp Huyện
13 KHH11B (Nhóm B)Thẩm định dự án đầu tư do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư Thủ tục cấp Huyện
14 KHH11C (Nhóm C)Thẩm định dự án đầu tư do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư Thủ tục cấp Huyện
15 KHH12A Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư Thủ tục cấp Huyện
16 KHH13A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Thủ tục cấp Huyện
17 KHH14A Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Thủ tục cấp Huyện
18 KHH15A Tạm ngừng đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Thủ tục cấp Huyện
19 KHH16A Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thủ tục cấp Huyện
20 KHH17A Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện phê duyệt Thủ tục cấp Huyện
21 KHH18A Thẩm định quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND xã, thị trấn phê duyệt quyết toán Thủ tục cấp Huyện
22 KHX01A (Dự án nhóm A) Thẩm định dự án đầu tư do UBND cấp xã làm chủ đầu tư Thủ tục cấp xã
23 KHX01B (Dự án nhóm B) Thẩm định dự án đầu tư do UBND cấp xã làm chủ đầu tư Thủ tục cấp xã
24 KHX01C (Dự án nhóm C) Thẩm định dự án đầu tư do UBND cấp xã làm chủ đầu tư Thủ tục cấp xã
25 KHX02A Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án sử dụng vốn ngân sách xã, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp xã quyết định đầu tư Thủ tục cấp xã
26 KHH19A Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất Thủ tục cấp Huyện
27 KHH20A Thẩm định, phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công - Tổng dự toán công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư Thủ tục cấp Huyện
28 KHH21A Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư. Thủ tục cấp Huyện
29 KHH17B Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện phê duyệt ( đối với dự án nhóm B) Thủ tục cấp Huyện
30 KHH17C Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện phê duyệt ( đối với dự án nhóm C) Thủ tục cấp Huyện
31 KHH17D Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện phê duyệt (Dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) Thủ tục cấp Huyện
32 KHH18B Thẩm định quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND xã, thị trấn phê duyệt quyết toán (đối với dự án nhóm B) Thủ tục cấp Huyện
33 KHH18C Thẩm định quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND xã, thị trấn phê duyệt quyết toán (đối với dự án nhóm C) Thủ tục cấp Huyện
34 KHH18D Thẩm định quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND xã, thị trấn phê duyệt quyết toán (Dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) Thủ tục cấp Huyện
35 KHH22A Đăng ký thành lập hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
36 KHH23A Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
37 KHH24A Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
38 KHH25A Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
39 KHH26A Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
40 KHH27A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
41 TCH01A Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước do UBND huyện quyết định đầu tư Thủ tục cấp Huyện
42 TCH02A Quyết toán hạng mục hoàn thành các dự án sử dụng vốn Nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư Thủ tục cấp Huyện
43 TCH03 Quyết toán dự án bồi thường giải phóng mặt bằng , tái định cư UBND huyện quyết định đầu tư ( hoặc chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án do UBND cấp huyện phê duyệt dự án bồi thường). Thủ tục cấp Huyện
44 TCH04A Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp xã quyết định đầu tư( đối với các dự án do UBND xã đề nghị UBND huyện thẩm tra). Thủ tục liên thông Huyện -> Xã
45 TCH04B Quyết toán dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư do UBND huyện quyết định đầu tư ( hoặc chi phối bồi thường giải phóng, mặt bằng , tái định cư dự án do UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường) Thủ tục cấp Huyện
46 KHH28A Quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành, chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư Thủ tục cấp Huyện
47 KHH29A Quyết toán dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư do UBND cấp huyện quyết định đầu tư (hoặc chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án do UBND cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường). Thủ tục cấp Huyện
48 KHH30A Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn NSNN do UBND cấp xã quyết định đầu tư (Đối với các dự án do UBND xã đề nghị UBND huyện thẩm tra). Thủ tục cấp Huyện
49 KHH31A (Dự án nhóm A)Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư Thủ tục cấp Huyện
50 KHH31B (Dự án nhóm B,C)Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư Thủ tục cấp Huyện
51 KHH31C (Dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật)Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư Thủ tục cấp Huyện
52 KHH32B (Dự án nhóm B,C)Quyết toán hạng mục hoàn thành thuộc các dự án sử dụng vốn Nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư Thủ tục cấp Huyện
53 KHH32C (Dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật)Quyết toán hạng mục hoàn thành thuộc các dự án sử dụng vốn Nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư Thủ tục cấp Huyện
54 KHH33A Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thủ tục cấp Huyện
55 KHH35A Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Thủ tục cấp Huyện
56 KHH36A Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thủ tục cấp Huyện
57 KHH37A Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thủ tục cấp Huyện
58 KHH38A Đăng ký thành lập hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
59 KHH39A Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
60 KHH40A Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
61 KHH41A Đăng ký khi hợp tác xã chia Thủ tục cấp Huyện
62 KHH42A Đăng ký khi hợp tác xã tách Thủ tục cấp Huyện
63 KHH43A Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thủ tục cấp Huyện
64 KHH44A Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thủ tục cấp Huyện
65 KHH45A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất, bị hư hỏng) Thủ tục cấp Huyện
66 KHH46A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất, bị hư hỏng) Thủ tục cấp Huyện
67 KHH47A Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
68 KHH48A Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
69 KHH49A Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
70 KHH50A Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
71 KHH51A Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
72 KHH52A Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện
73 KHH53A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Thủ tục cấp Huyện
74 KHH54A Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thủ tục cấp Huyện